Warunki dostępu

Materiały zgromadzone w Archiwum Danych Jakościowych udostępniane są wyłącznie w celach naukowych. Z uwagi na to, że wiele danych zgromadzonych w ADJ to dane tzw. wrażliwe, korzystający zobowiązuje się do niekopiowania i nieprzekazywania innym osobom lub instytucjom udostępnionych mu materiałów, a także zachowania w tajemnicy danych osobowych w nich zawartych. Korzystanie z Archiwum jest bezpłatne.

Korzystanie z zasobów ADJ możliwe jest po wypełnieniu na stronie internetowej formularza rejestracyjnego oraz uzyskaniu zgody ADJ na korzystanie z wybranych kolekcji. Rejestracja na stronie ADJ oznacza zgodę na warunki korzystania z Archiwum (zobacz niżej) oraz na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Po akceptacji zgłoszenia przez ADJ na adres użytkownika wysłany zostanie link aktywacyjny do indywidualnej strony logowania, z której możliwy będzie dostęp on-line do wybranych kolekcji.

Szczegółowe zasady korzystania z zasobów ADJ:

Użytkownicy Archiwum zobowiązani są do:

- niekopiowania i nieprzekazywania innym osobom lub instytucjom udostępnionych im materiałów,

- wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do celów badań naukowych,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych osób, które zostały ujawnione w materiałach z imienia i nazwiska lub są możliwe do identyfikacji,

- nieodwracania pseudonimizacji i niepodejmowania jakichkolwiek innych działań niosących ze sobą ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą udostępniane w ADJ materiały,

- nieumieszczania w publikacjach danych identyfikujących osoby badane,

- nienawiązywania kontaktów z osobami udzielającymi wywiadów lub wspomnianymi w nich bez zgody i pośrednictwa właściciela kolekcji.